sep 15 2014

Pressemeddelelse ang. SFI’s ekstremismerapport

Category: NyhederLS-KBH @ 05.20

I sidste uge udgav SFI, der nu om dage kalder sig ”Det Nationale Forskningscenter for Velfærd”, en rapport med titlen ”Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Danmark – en kortlægning”, hvori de bl.a. omtaler Libertære Socialister. I den forbindelse udsender vi denne pressemeddelelse:

Ekstremismerapport – et politisk bestillingsarbejde med dystre undertoner

Baggrund
I oktober 2011 overtog en regering bestående af S, SF og R regeringsmagten, og i den forbindelse fremlagde de 80 siders langt regeringsgrundlag som en slags hensigtserklæring for den kommende regeringsperiode. Heri finder man afsnit om kampen mod terror, hvori det bl.a. erklæres, at der skal igangsættes ”en kortlægning af grupperinger, som modarbejder det danske demokrati” (s. 61).

Socialministeriet tog hul på dette projekt i 2012, hvor man sendte opgaven med at udarbejde af en sådan kortlægning i udbud – et udbud, der i juni 2012 faldt til SFI. Forud for dette havde man bestilt en mindre statusrapport over området, som var udkommet i april 2012 med titlen ”Politisk ekstremisme i Danmark”, udarbejdet af ph.d.-studerende Chris Holmsted Larsen.

Denne foreløbige rapport mødte massiv kritik, da den udkom, og det kom også senere frem, bl.a. i Arbejderen, at rapporten som politisk bestillingsarbejde havde haft klare krav til, at alle ikke-parlamentariske grupper med en radikal samfundskritik skulle medtages, uanset om de måtte skønnes at udgøre en trussel eller ej.

SFI’s nye projekt var dog fra starten ligeledes belastet, idet det forholdsvist hurtigt kom frem, at man til projektet havde ansat en forsker, Jacob Christiansen Senholt, der selv havde et længerevarende og ikke ubetydeligt engagement på den yderste højrefløj, i hvilken forbindelse han bl.a. har udtrykt sine sympatier for nationalsocialisme og det svenske Folkfronten, forgængerne for det nynazistiske Svenskernes Parti. Efter en del kritik valgte han at trække sig fra projektet, men dog ikke før han havde været med til at ansætte fem andre til at arbejde på projektet, hvorfor der allerede på denne baggrund er god grund til at være mistænksom ift. projektets bias. Det fremgår desværre ikke af rapporten, hvem der faktisk har udarbejdet den, ligesom SFI mod sædvanen på området har nægtet at oplyse, hvilke forskere der har været inde over projektet, der således fremstår som en anonym rapport udarbejdet for 6 millioner skattekroner.

Aktuelt
Tirsdag d. 9. september 2014 udgav SFI så efter to års forløb deres rapport om politisk ekstremisme i Danmark under titlen ”Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Danmark – en kortlægning”. Rapporten er på 87 sider og minder hvad indholdet angår i påfaldende grad om den foreløbige rapport fra 2012, omend det grafiske indtryk er ændret en del. Rapporten er med sine egne ord ”den første samlede nationale kortlægning af dette område” og har haft til formål ”at tilvejebringe en viden om miljøerne, deres geografiske placering, deres organisering, aktiviteter, ideologi og rekrutteringsmetoder”.

For os, der kender hverdagen på den udenomsparlamentariske venstrefløj, frem,står rapporten dog mest af alt som et bestillingsarbejde med en klar politisk dagsorden, i hvilket mere eller mindre korrekte informationer (hvoraf de fleste kan være fundet på nettet) og halve sandheder er skrevet sammen på en sådan måde, at de tjener til at sende et budskab, som har været givet på forhånd: At der i Danmark er et reelt problem med farlige og anti-demokratiske ekstremister på yderfløjene, som driver krig mod hinanden til fare for samfundet og alle dem, der skulle komme i berøring med dem. Et sådant budskab tjener til at fremmale et skræmmebillede af en ”indre fjende”, som magtpolitikere kan bruge til at legitimere stadigt flere indskrænkelser i borgernes demokratiske friheder. Vi har som medlemmer af Libertære Socialister til stor overraskelse kunnet konstatere, at vi uden videre belæg kobles til politisk ekstremisme og sættes i bås med diverse voldsberedte og antidemokratiske højreekstremister.

”Rapporten er ikke bare fuld af direkte faktuelle fejl, men indeholder også insinuationer, som hverken er begrundede eller underbygget med kildehenvisninger”, udtaler Edin Janković Šumar fra Libertære Socialister.

Vi noterer os også med en vis tilfredsstillelse, at rapporten er blevet mødt med heftig kritik af bl.a. førende danske forskere hos DIIS – Dansk Institut for Internationale Studier – der bl.a. siger, at rapporten ikke opfylder “kriterierne for at være god forskning” og er “komplet ubrugeligt” samt hæfter sig ved såvel det demokratisk problematiske som det uhensigtsmæssige i at sætte lighedstegn mellem radikale kritikker af samfundet og voldelig adfærd og dermed gøre førstnævnte til en art tankeforbrydelser.

Ukendskab eller mangel på reelle antidemokrater?
Når rapporten anfører Libertære Socialister i en kontekst af venstreekstremisme og som et udtryk for anti-demokratisk og dermed problematisk radikalisme, må det bero på et decideret ukendskab til vores organisation og ideologi, og evt. på, at forfatterne har manglet reelle eksempler på anti-demokratiske grupperinger på venstrefløjen.

”Vi lægger stor vægt på åbenhed og er stærke tilhængere af et omfattende og gennemsigtigt direkte demokrati, ligesom vi vender os imod brug af vold som et politisk middel. Når menneskerettigheder bliver brudt, er vi da om nogen dem, der træder til først. Når demokratiet skal forsvares eller udvides, er vi da om nogen dem, der støtter op”, udtaler Henrik Hansen fra Libertære Socialister.

For at koble vores organisation til venstre-ekstremisme benytter rapporten sig af en lemfældig omgang med begreber som ”anarkisme” og ”militans”, idet disse fremmanes som begrebsmæssige bussemænd, der spiller på diverse fordomme for at skabe et diffust skræmmebillede, uden at der dog anføres nogen konkrete eksempler på ekstremisme. Faktisk er det tætteste, som rapporten kommer på at anføre et konkret grundlag for vores ”ekstremisme”, at vi i januar 2012 afholdt et oplæg om, ”hvordan civil ulydighed kan bruges til at agitere for gratis offentlig transport, fx ved at køre uden billet og i den forbindelse lave en bødeforsikring”.

”At vi på dette grundlag skal anføres som en venstrefløjspendant til voldsberedte fascistiske grupperinger på højrefløjen, der står bag talrige overfald på såvel minoritetsgrupper som politiske modstandere, er decideret grinagtigt”, tilføjer Edin Janković Šumar.

ls-ekstremisme-eksempel-4

Rapportens bud på et eksempel på LS’ ekstremisme (s. 47).

Det nævnes i rapporten, at Libertære Socialister har afholdt ”en foredragsrække om militans”:

”Det lyder givetvis hårdt og farligt i manges øren, men rapporten undlader at nævne, at vi med militans forstår aktionsformer som fx civil ulydighed, strejker og blokader – metoder, der såvel historisk som aktuelt nyder bred opbakning blandt fagforeninger og venstrefløjens partier, uden at disse af den grund klassificeres som ekstremister”, tilføjer Henrik Hansen.

Til rapportens lemfældige omgang med begreber bør også nævnes dens redegørelse for demokratibegrebet: Normalt taler man i politisk teori om “liberalt demokrati”, når man mener et system, der ikke alene er kendetegnet ved flertalsvalg, men hvor der også er grundlæggende sikringer af individers og minoriteters rettigheder, frie valg, retssikkerhed og lighed for loven – principper som vi Libertære Socialister er store fortalere for. Men i rapporten er dette begreb erstattet med det noget usædvanligere “liberalistisk demokrati”, hvilket vel må betyde et demokrati karakteriseret ikke alene ved frisind og de ovennævnte principper, men også ved liberalismen som grundlæggende politisk-økonomisk ideologi, der ganske vist også efterhånden er altdominerende herhjemme. Det står ikke klart, om dette besynderlige ordvalg er et udslag af usikkerhed i begreberne hos rapportens forfattere, eller om det er en art freudiansk fortalelse, der afslører en grundlæggende opfattelse af, at kun (økonomiske) liberalister er rigtige demokrater, således at andre bud på en økonomisk indretning af samfundet i sig selv er suspekte.

Det kan i øvrigt undre, at rapporten går til sådanne komiske længder for at finde “ekstremister” på venstrefløjen, når man samtidig udelader nogle af de helt store aktører på den ekstreme højrefløj. Ikke mindst glimrer det altid voldsberedte White Pride ved deres fravær, ligesom det nynazistiske Danskernes Parti glimrer ved deres fravær på trods af deres ellers klare højreekstreme og antidemokratiske karakter, i hvilken forbindelse det er svært ikke at minde om, at en af forskerne bag projektet som tidligere nævnt har udtrykt personlig sympati for Danskernes Partis svenske modstykke.

Ekstremisme-stempling er udemokratisk
Overordnet set må denne nylige fokus på ”politisk ekstremisme” ses som et forsøg på at udgrænse en helt legitim og demokratisk nødvendig politisk kritik af uretfærdigheder i det bestående system og at fjerne fokus derfra ved at underkende den som relevant kritik og i stedet gøre den til et spørgsmål om et manglende demokratisk sindelag hos afsenderen. Men det er netop i forlængelse af demokratiets principper, at en sådan kritik må fremmes og tages alvorligt i stedet for at udgrænses som en art farlig ”tankekriminalitet”, der hjemler særlige retspolitiske tiltag.

Den megen snak om farlige ekstremister er spin, der skal få de etablerede politiske partier fra SF til de Konservative til at fremstå som det eneste normale og acceptable. Sådanne skræmmebilleder tjener til at udelukke bestemte politiske idéer fra samfundsdebatten, sætte grænser for den frie meningsudveksling og give danske skolebørn en bestemt politisk opdragelse – alt sammen finansieret af skattepenge.

”At delegitimere sine politiske modstandere ved at pakke falske påstande og bagvaskelse ind i noget, der skal ligne seriøs forskning, er ikke bare fejt, men også direkte skadeligt for demokratiet og debatten. Vi håber, at selvstændigt tænkende folk ser dette som det makværk, det er, og putter det direkte i makulatoren”, udtaler Karsten Brandt-Knudsen fra Libertære Socialister.

Dertil kommer, at denne iver efter at ”kortlægge ekstremister” og skabe et billede af, at folk, der holder oplæg om gratis offentlig transport, udgør en trussel for samfundet, fremstår stadig mere som en politisk motiveret kætterjagt, der skal levere skyts til ”krigen mod terror” og således tjene til at legitimere politikernes angreb på almindelige menneskers retssikkerhed og demokratiske rettigheder. Dét er om noget anti-demokratisk.

”Danmarks politikere har sendt Danmark i krig som besættelsesmagt, på en grundlag, som var både falskt og moralsk afskyeligt. Dette har ført til mange afghaneres, irakeres og danskeres unødvendige og alt for tidlige død. De danske politikere indskrænker gang på gang borgernes friheder og rettigheder med oppustede trusselsbilleder som begrundelse. Et bredt flertal i Folketinget stemte således for den såkaldte lømmelpakke, som førte til brutale fængslinger af tusindvis af borgere under klimatopmødet, i direkte strid med den europæiske menneskerettighedskonvention. Deres eneste forbrydelse var, at de ville deltage i demokratiet”, siger Edin Janković Šumar fra Libertære Socialister.

Det virkeligt farlige er ikke demokrater som Libertære Socialister – det er de danske politikere og deres militarisme, glidende indskrænkning af demokratiet og tiltagende angreb på en solidarisk samfundsorden.

Udsendt af Libertære Socialister, mandag d. 15. september 2014


maj 13 2014

Intromøde for interesserede i Københavnsområdet

Category: Nyhederpinnerup @ 02.42
Libertær Socialisme FTW!

Libertær Socialisme FTW!

Kunne du tænke dig at høre mere om Libertære Socialister? Eller vil du bare gerne vide, hvad libertær socialisme overhovedet er for noget? Så kom til vores intromøde søndag d. 18. maj kl. 14  og hør mere. Det foregår i Internationalt Forum (Griffenfeldsgade 41, 2200 København N).

Der vil være et mindre oplæg om libertær socialisme som ide og praksis og derefter en kortere introduktion til Libertære Socialister, hvem vi er og hvad vi laver.

Der vil også være kaffe, te og lidt mundgodt at tygge på :)

Se mere og meld dig evt. til på Facebook.


feb 24 2014

Ny lokalgruppe i Odense (og lidt blandet nyt)

Category: LS København,LS Odense,NyhederLS-KBH @ 06.00

LIBERTÆRE SOCIALISTER har tidligere haft en lokalgruppe på Sydfyn, men har aldrig været repræsenteret i Odense. Men nu har nogle friske folk taget initiativ til at starte en gruppe op, som har søgt om og er blevet optaget i Libertære Socialister. Vi har derfor fornøjelsen af at byde varmt velkommen til LIBERTÆRE SOCIALISTER ODENSE :) Den nye lokalgruppe lægger ud med at indkalde til infomøde onsdag d. 5. marts kl. 19 i Ungdomshuset Odense (Nørregade 60, 5000 Odense), hvor der vil være et oplæg om Libertære Socialister og libertærsocialistisk politik og mulighed for at møde lokalgruppen. Der vil være the og kaffe, og alle interesserede er velkomne. Følg evt. med på Facebook.

LS-odense-event-logo

LS Odense byder ind til intromøde onsdag d. 5. marts kl. 19.

DU har også mulighed for at starte en lokalgruppe! Hvis der ikke allerede er en, hvor du bor, kan du starte en lokalgruppe ved blot at finde to andre, der vil være med, og så søge om optagelse i LIBERTÆRE SOCIALISTER. Skriv til kontakt@libsoc.dk og hør nærmere. AF ANDET NYT kan nævnes

  • at LIBERTÆRE SOCIALISTER holdt sin 8. ordinære kongres i København i januar 2014, hvor vi vedtog et nyt sæt regler, som er kortet ned til ca. det halve af de oprindelige regler, idet vi har forsøgt at gøre reglerne mindre bureaukratiske og lettere at læse og overskue. De nye regler kan læses her.
  • at medlemmer af LS KØBENHAVN har taget initiativ til at indkalde til en revolutionær sangaften torsdag d. 13. marts kl. 20 i Ungdomshusets bogcafé, hvor folk kan mødes og hygge og synge revolutionære sange sammen. Se evt. Facebook-eventet.
  • at LS KØBENHAVN har brug for nye aktivister, så hvis du sidder derude og har lyst til at være med, men ikke har fået taget kontakt, så smid en mail til kbh@libsoc.dk og lade høre fra dig. Vi bider ikke :)


feb 04 2014

Oplæg og debat: Zapatistas: 20 år der forandrede verden

Category: LS-Aalborg,Nyhederpinnerup @ 01.21

Libertære Socialister Aalborg byder velkommen til oplæg og debat med lektor Óscar García Agustín fra Aalborg Universitet om Zapatista-bevægelsen i Mexico. Sidste år udgav han bogen Discurso y autonomía zapatista: La institucionalización de la rebeldía (2013).

I år er det 20 år siden, at Zapatista-bevægelsen indledte deres modopstand mod den neo-liberalistiske dagsorden. Opstanden skete i Chiapas – den sydligste provins i Mexico – i forbindelse med den nordamerikanske frihandelsaftale (NAFTA), der trådte i kraft den 1. januar 1994. Derfor mener vi, det er vigtigt at sætte fokus på de demokratiske processer, hvis indflydelse rækker langt ud over Mexicos grænser.

Hvad er status 20 år efter oprøret? Er det lykkedes at skabe et autonomt område? Hvilken effekt har Zapatista-bevægelsen haft i den latin-amerikanske revolutionære kontekst?

Der vil være mulighed for at deltage i fællesspisningen på Socialisternes Hus til torsdagscafé kl. 18.00 til 25 kr. Der vil ligeledes være mulighed for at købe øl og vand til arrangementet.

Vi glæder os til at se jer til en inspirerende og ikke mindst hyggelig aften.

Med kammeratlige hilsner
Libertære Socialister Aalborg

[Link til Facebook-event: Oplæg og debat: Zapatistas: 20 år der forandrede verden]

Plakat for LS-Aalborgs arrangement om zapatisterne

Zapatistas: 20 år der forandrede verden


nov 27 2013

Direkte Aktion #4 – nu også på internet!

Category: Nyhederpinnerup @ 03.17

For halvanden uge siden udkom fjerde og seneste nummer af vores blad DIREKTE AKTION. Bladet er udsendt til alle støttemedlemmer og omdelt til de forskellige lokalgrupper, der i den nærmeste tid vil sørge for at sprede det ud i de byer, hvor de holder til. Hvis du alligevel ikke kan vente, kan du imidlertid nu læse bladet her på hjemmesiden. Du kan enten klikke på billedet herunder eller klikke dig ind på DIREKTE AKTION-fanen øverst, hvor du også finder de tidligere numre.

Billede af Direkte Aktion lagt ud vil valgmøde i Korsgadehallen tirsdag d. 12. november 2013

Stol hverken på Ayfer eller Andreas – brug Direkte Aktion! (~29 MB)


nov 08 2013

Udgivelsesreception for Direkte Aktion #4 m/ revo-folk-koncert

Category: NyhederH9 @ 11.27
DA ny

DA #4 rammer gaden fredag d. 15/11.

 

Direkte Aktion #4 er på gaden fredag d. 15/11, og i den forbindelse vil vi gerne invitere alle gode folk til at komme til udgivelsesreception og -hygge med koncert i Folkets Hus (caféen i stuen), Stengade 50, 2200 København N.

Vi lægger ud kl. 19 med lun hjemmebagt kage, kaffe, bogbord og Direkte Aktion i metermål.

Direkte Aktion er et libertærsocialistisk blad som udgives af Libertære Socialister en gang i kvartalet.

Kl. 20 spiller vores norske venner i Ohnesorg op til dans med revolutionære toner.
Ohnesorg spiller folkemusik med et progressivt politisk indhold.

Kom og mød dine lokale LS’ere, og glem alt om valg og ulidelige kommunalpolitikere for en aften.

Se eventuelt vores facebook-event.

Vi ses!


okt 21 2013

Oplæg: Undertrykkelse af faglige og sociale bevægelser i Sydafrika

Category: LS-AalborgEsben @ 15.44

ls-aalborg_sydafrika-plakatLS Aalborg afholder åbent møde med oplæg om situationen for faglige og sociale bevægelser i Sydafrika. Det foregår torsdag den 24. oktober 2013 kl. 19:30 på Socialisternes Hus, Søndergade 12 – 9000 Aalborg.


sep 04 2013

Intromøde i LS Aalborg

Category: LS-AalborgEsben @ 22.10

Intromøde i LS Aalborg

Libertære Socialister Aalborg afholder intromøde lørdag den 5. oktober kl. 15-17 på Socialisternes Hus, Søndergade 12 i Aalborg.

Kig forbi og hør mere om hvad LS står for og hvem vi er. Der serveres snacks og kaffe :)

 

Link til Facebook-begivenhed


aug 22 2013

Protesterne fortsætter i Wisconsin

Category: NyhederBirch @ 22.16

Som vi tidligere har beskrevet, er arbejdstagerrettigheder under kraftige angreb i den amerikanske by Madison i staten Wisconsin og dette ledte i 2011 til store lokale protester da den lokale guvernør og mulige kandidat til præsidentkampagnen i 2016, Scott Walker, fratog mange lokale fagforeninger deres kollektive forhandlingsret. De efterfølgende protester og politiets håndtering af disse var ikke et kønt syn.

På det seneste er de fortsatte protester blevet mødt af en ny runde af arrestationer og generel chikane fra Wisconsins regeringsbygnings eget politikorps.

Den daglige Solidarity Sing Along-gruppe der har sunget mod angrebene i mere end 2½ år, oplever næsten daglige anholdelser, og i sidste uge anholdt politiet bl.a. Matthew Rothschild – redaktør og journalist for tidsskriftet The Progressive – for at udføre sit arbejde med henvisning til, at de opfatter det som en ulovlig handling at filme og tage billeder i den offentlige hal i Madisons Capitol-bygning.

Andre, der er blevet anholdt, inkluderer gruppen Raging Grannies, lokale lovgivere, turister, brandmænd, præster og teenagere. Denne massive repression har medført en ny øget støtte fra lokale og fagforeninger, specielt efter, at guvernøren nu vil gå efter politiets og brandmændenes fagforeninger, der ikke tidligere har været ramt af de massive besparelser.

For yderligere generel info og dækning:


aug 08 2013

An Anarchist view of the Gezi Park protests

Category: LS KøbenhavnBirch @ 21.10

During the summer we have witnessed the rise of a strong popular movement in Turkey, centered around the protest for the preservation of a public park in central Istanbul, called Gezi Park, and against corruption and a repressive state.

To give an anarchist view on these events, we have invited two Turkish activists to come to Folkets Hus in Copenhagen. They will give a presentation on the events of the protests, and afterwards there will be a possibility to ask questions and an to have an open discussion.

Approximate program:

19:00 – The café is open + coffee and cake
19:30 – Presentation by the Turkish activists
20:15 – Questions and discussion
21:00 – Finish

Folkets Hus, Stengade 50, 2200 København N

Tilmeld dig på Facebook.


Næste side »